Nominujte laureát(k)y Ceny vlády pro nadaného studenta za rok 2022

3. října 2022 – Pouze do 14. října máte možnost podávat návrhy kandidátek a kandidátů na Cenu vlády pro nadaného studenta za rok 2022. Nově vyhlášené ocenění je spojené s finanční odměnou 50.000 Kč.

Cena vlády pro nadaného studenta je udělována v letošním roce poprvé a je určena pro studenta / studentku střední nebo vysoké školy, kteří projevili talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci.

Cenu vlády nadanému studentovi lze udělit výhradně k ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Nejedná se tedy kupř. o ocenění mimořádných studijních výsledků. Vládní ocenění si klade za cíl vedle širší propagace výzkumné činnosti zejména získat mladé nadějné zájemce pro budoucí kariéru vědce.

O udělení Ceny rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Laureát či laureátka získá spolu s oceněním zároveň finanční odměnu ve výši 50.000 Kč.

Požadavky na kandidáta

Návrh na udělení ceny vlády pro nadaného studenta obsahuje:

a) jméno a příjmení kandidáta / kandidátky,

b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,

d) životopis,

e) popis dosažených výsledků práce kandidáta / kandidátky, se zdůrazněním výjimečnosti a kvality výsledků (v rozsahu do 3 stran),

f) potvrzení střední nebo vysoké školy, na které student navrhovaný na ocenění studuje, osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,

g) doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta / kandidátky (ne starší než za minulý kalendářní rok).

Navržený kandidát / kandidátka musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Návrhy označené na obálce č. j. 26869/2022-UVCR musí být doručeny nejpozději do 14. října 2022 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4118 01 Praha 1
e-mail: rvv@vlada.cz

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

Celý text výzvy a další informace o Ceně: Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací (vyzkum.cz)